PRIVACYVERKLARING Its Ki Healingpraktijk

Privacyverklaring Its Ki Healingpraktijk

Its Ki Healingpraktijk respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites itskihealingpraktijk.nl en bachbloesemsvoordieren.nl, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met mijn klanten heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, met als doel alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring (AVG) is de enige versie die van toepassing, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden:

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Websites (hierna ook “De website”): www.itskihealingpraktijk.nl en www.bachbloesemsvoordieren.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Its Ki Healingpraktijk, gevestigd te Breda, kvk-nummer: 65191552.

Artikel 2 - Toegang tot de websites

 • De toegang tot de websites en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de websites  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de websites te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten (copyright en auteursrechten). Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de websites

Voor het goede beheer van de websites kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de websites
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de websites kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de websites tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de websites, waardoor de websites of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de websites is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de websites of diensten toegankelijk via internet danwel vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze websites, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Its Ki Healingpraktijk. De persoonsgegevens die op de websites worden verzameld, worden alleen gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Deze gegevens zijn dan zelf door u verstrekt door middel van het contactformulier of het aanvragen van de nieuwsbrief.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via info@itskihealingpraktijk.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de websites, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 • U kunt geen commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder op basis van de door u verstrekte gegevens via het contactformulier.
 • Er worden alleen commerciële aanbiedingen gedaan via de nieuwsbrief, en alleen wanneer u zich daarvoor ingeschreven heeft. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, maakt u dit kenbaar door in de laatst ontvangen nieuwsbrief te klikken op de knop uitschrijven. Het invullen van het contactformulier staat dus los van het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Indien u tijdens het bezoek van de websites enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen van deze gegevens en van enig ander ongeoorloofd of commercieel gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van websites verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 • Its Ki Healingpraktijk gebruikt de volgende soorten cookies op de websites:  Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Overige cookies worden niet gebruikt
 • Wanneer u deze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook mogen deze zonder toestemming niet gebruikt worden omdat hier auteursrechten op rusten (copyright en auteursrechten).

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder van deze websites is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de websites zelf, kunt u zich richten tot: Its Ki Healingpraktijk: info@itskihealingpraktijk.nl.